Kategorie
Rodzaje
Producenci
Regulamin


Niniejszy Regulamin określa zasady dokonywania zakupów w Sklepie Internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem www.subito.com.pl
Sprzedającym jest: Marek Michalski – Firma Handlowa MAGMA, dostępny pod adresem 30-658 Kraków, ul. Łużycka 26 lokal 2, prowadzący działalność na podstawie jednoosobowej działalności gospodarczej podlegający wpisowi do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej CEIDG:6770044261, NIP: 677- 004- 42- 61, Regon: 350004136, zwany dalej Sprzedającym.
Kontakt ze Sprzedającym można uzyskać:
- pod numerem telefonu 600 342 463
- korzystając z adresu poczty elektronicznej : info@subito.com.pl

§.1 DEFINICJE
1. Regulamin- niniejszy Regulamin
2. Kupujący – osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność prawną, korzystająca ze Sklepu Internetowego Sprzedającego.
3. Konsument – osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedającym czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
4. Towar – towary wymienione i opisane na stronie internetowej Sklepu Internetowego.
5. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży produktów w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego zawierana pomiędzy Sprzedającym i Kupującym z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.
6. Sklep – prowadzony przez Sprzedającego Sklep Internetowy , dostępny pod domeną www.subito.com.pl

§.2 ZASADY OGÓLNE
1. Wszystkie towary oferowane w Sklepie są fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek.
2. Sprzedający zapewnia Kupującemu poprawność działania Sklepu Internetowego w następujących przeglądarkach: IE wersja 7 lub nowsza, Firefox wersja 3 lub nowsza, Opera wersja 9 lub nowsza, Chrome wersja 10 lub nowsza, Java i Flash, na ekranach o rozdzielczości poziomej powyżej 1024 pix. Używanie oprogramowania firm trzecich mających wpływ na funkcjonowanie i funkcjonalnośc przeglądarek: Internet Explore, Firefox, Opera, Chrome może mieć wpływ na poprawne wyświetlenie Sklepu, dlatego w celu uzyskania pełnej funkcjonalności Sklepu należy je wyłączyć.

§.3 SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ
1.Składanie zamówień w Sklepie następuje poprzez wskazanie towaru (koszyk zamówień), zalogowanie (wprowadzenie swojego loginu i hasła), wypełnienie formularza danych osobowych, akceptację postanowień Regulaminu Sklepu, wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych, wybór warunków dostawy, sposobu płatności. Przy kolejnych zakupach można posługiwać się podanym loginem i hasłem.
2. Ceny towarów znajdujących się w sklepie są cenami brutto i podane są w polskich złotych. Podane ceny nie obejmują kosztów przesyłki.
3. Zamówienia mogą być składane za pośrednictwem Sklepu telefonicznie lub drogą mailową.
4. Zamówienia za pośrednictwem Sklepu można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.
5. Aby zamówienie złożone za pośrednictwem Sklepu zostało zrealizowane prawidłowo niezbędne jest właściwe wypełnienie formularzu zamówienia oraz podanie danych niezbędnych do dokonania przesyłki zamówionego towaru. Sklep niezwłocznie poinformuje Kupującego o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia , który ma wpływ na realizację zamówienia.
6. Po złożeniu zamówienia przez Kupującego otrzyma on automatyczną odpowiedź ze Sklepu potwierdzającego przyjęcie zamówienia. W przypadku gdyby niektóre z zamówionych towarów były niedostępne, Sprzedający zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Kupującego o stanie zamówienia. Kupujący podejmuje decyzję o sposobie realizacji takiego zamówienia tj. częściowej realizacji lub anulowania całości zamówienia.
7. Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty na rachunek bankowy podany w potwierdzeniu zamówienia w przypadku płatności przelewem lub momentem dokonania zamówienia w przypadku wyboru opcji ‘’za pobraniem”.
8. Kupujący wyraża zgodę na przesyłanie drogą elektroniczną na wskazany przez niego adres e-mail elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak faktury, paragony.

§.4 KOSZTY I TERMINY WYSYŁKI
1. Przesyłka wysyłana jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia.
2. Przesyłka dostarczana jest zgodnie z terminem wskazanym przy każdym towarze na stronach Sklepu. Przy wyborze opcji płatności "przelew" do czasu podanego na stronach Sklepu należy doliczyć czas zaksięgowania środków na rachunku bankowym sklepu (zwykle 2-3 dni robocze).
3. Towar jest dostarczany za pośrednictwem firm kurierskich. Istnieje możliwość osobistego odbioru towaru w siedzibie Sprzedającego.
4. Koszt dostarczenia zamówionego towaru przy zamówieniu poniżej 1000 zł (brutto) wynosi 25,00 zł (brutto).Opłata ta dotyczy przesyłek mieszczących się w ramach określonych przez przewoźnika wymiarów i masy przesyłki, tj. suma najdłuższego boku plus dwukrotny jej obwód maksymalnie może wynieść 300 cm, maksymalna masa jednej przesyłki to 30 kg.Koszty dostarczenia przesyłek ponadwymiarowych będą ustalane przez Sklep każdorazowo indywidualnie z Kupującym.

§.5 PŁATNOŚCI
1. Każda transakcja potwierdzana jest paragonem lub fakturą,
2. Płatność za zamówiony towar może nastąpić:
2.1 przelewem na konto: 79 1090 1665 0000 0001 1855 9661 Bank Zachodni WBK
2.2 za pobraniem – uiszczenie należności kurierowi w chwili odbioru towaru
2.3 gotówką – w przypadku osobistego odbioru towaru w siedzibie Sprzedającego.

§.6 ODSTĄPIENIE OD UMOWY
1. Konsument, który zawarł umowę na odległość ma prawo do odstąpienia od niej bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru.
2. Konsument może odstąpić od umowy składając sprzedającemu oświadczenie o odstąpieniu od umowy pisemnie, mailowo lub telefonicznie. Wzór odstąpienia od umowy (z którego Kupujący może skorzystać dobrowolnie) jest poniżej.
Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy:
(adres Sprzedającego)
Ja (imię i nazwisko Kupującego) niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy: (nazwy kupionych przedmiotów)
Data zawarcia umowy to: (data), data odbioru przedmiotu to: (data)
Imię i nazwisko: (imię i nazwisko Kupującego)
Adres: (adres Kupującego)
Data: (data odstąpienia od umowy)
Podpis: (tylko jeżeli formularz jest wysyłany w wersji papierowej)
3. Konsument może odstąpić od umowy przez złożenie oświadczenia na stronie internetowej Sprzedającego. W takim przypadku Sprzedający niezwłocznie przesyła Konsumentowi potwierdzenie na nośniku trwałym otrzymania takiego oświadczenia o odstąpieniu.
4. Sprzedający zwraca Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia, niezwłocznie nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy.
5. Konsument zwraca na swój koszt towar Sprzedającemu, niezwłocznie nie później niż w terminie 14 dni od dnia , w którym odstąpił od umowy.
6. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru, będące wynikiem korzystania z niej sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności towaru.
7. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w przypadku gdy przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

§.7 RĘKOJMIA
1. Kupujący ma prawo do złożenia reklamacji na podstawie rękojmi , jeżeli towar jest wadliwy. Rozróżnia się dwa rodzaje wad: fizyczną – jest to niezgodność towaru z umową, prawną – gdy towar nie jest własnością Sprzedającego lub jest obciążony prawem, prawami osób trzecich.
2. Sprzedający odpowiada wobec Kupującego za sprzedany towar, jeżeli wada zostanie stwierdzona w okresie 2 lat od dnia jego wydania.
3. Kupujący ma rok na zgłoszenie wady Sprzedającemu od dnia jej zauważenia.
4. Reklamację można złożyć w dowolnej formie. Dla celów dowodowych najlepiej jest to zrobić na piśmie: bezpośrednio u Sprzedającego (za potwierdzeniem na osobnej kopii) lub wysłać listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub na adres e-mail: info@subito.com.pl. W piśmie reklamacyjnym należy opisać zauważoną wadę oraz określić swoje żądania przewidziane w ramach rękojmi.
5. Z tytułu rękojmi Konsument może żądać od Sprzedającego jednego z czterech działań:
- wymiany towaru na nowy
- naprawy towaru
- obniżenia ceny
- odstąpienia od umowy, o ile wada jest istotna
5.1 Wybór żądania zależy od Kupującego. Sprzedający może pod pewnymi warunkami zaproponować Kupującemu inne rozwiązanie.
6. Na Sprzedającym spoczywa obowiązek rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. W przypadku nie dotrzymania tego terminu uznaje się, że reklamacja jest zasadna.
7. Reklamowane towary należy odesłać na adres Sprzedającego lub na adres uzgodniony ze Sprzedającym.
6. Koszty poniesione przez Kupującego związane z odesłaniem reklamowanego towaru zostaną zwrócone przez Sprzedającego.

§. 8 GWARANCJA
1. Towary sprzedawane w Sklepie mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta. Sprzedający nie udziela żadnej gwarancji na jakiekolwiek sprzedawane towary.
2. W przypadku towaru, na który producent udzielił gwarancji, Kupujący może reklamować produkt posiadający wady bezpośrednio u gwaranta lub korzystając z pośrednictwa Sprzedającego.

§.9 ZWROT PIENIĘDZY
Zwroty pieniędzy realizowane są przez Sklep przelewem bankowym, przekazem pocztowym lub w gotówce w zależności od wyboru dokonywanego przez Kupującego.

§.10 POLITYKA PRYWATNOŚCI ORAZ OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. W trakcie składania zamówienia Kupujący wyraża zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie danych Sklepu Sprzedającego w celu ich przetwarzania w związku z realizacją zamówienia. Kupujący ma prawo wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.
2. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez Kupujących Sklepowi w związku z zakupami jest Sprzedający.
3. Dane osobowe wykorzystywane są w celu realizacji umów sprzedaży, w związku z tym mogą być przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych towarów do Kupujących.
4. Baza danych osobowych przekazywanych przez Kupujących w Sklepie www.subito.com.pl jest zarejestrowana w rejestrze Generalnego Inspektoratu Ochrony Danych Osobowych, o nazwie KLIENCI SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.SUBITO.COM.PL, który znajduje się w księdze numer 138059.

§.11 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 30.05.2014 o prawach konsumenta (Dz.U.2014 poz.827) oraz przepisy ustawy z dnia 23 .04.1964 Kodeks Cywilny (Dz.U.1964 nr16, poz.9 ze zm.).
2. Spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964 Kodeks Postępowania Cywilnego (Dz.U.1964 nr 43 poz.296 ze zm.).
3. Regulamin może ulec zmianie. O treści zmian w Regulaminie każdy użytkownik zostanie poinformowany przez unieszczenie przez Sklep na stronie głównej Sklepu wiadomości o zmianie Regulaminu. Poinformowanie o zmianie Regulaminu nastąpi nie później niż na 14 dni kalendarzowych przed wprowadzeniem zmienionego Regulaminu. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w chwili złożenia zamówienia przez Kupującego.
4. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim Przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Krakowie. Informacje o sposobie dostępu do w/w trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod adresem: http://www.uokik.gov.pl, w zakładce rozstrzyganie sporów konsumenckich.

Regulamin obowiązuje od 25.12.2014

All rights reserved.
Subito 2011 - 2015